Στα 6.903.000 ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της Μοτοδυναμικής μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και την έναρξη διαπραγμάτευσης των 200.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.

 

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, μετά 

 

α) την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μη διατεθέντων κερδών από τον λογαριασμό «κέρδη είς νέον», που αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26/6/2012, κατά 118.000 ευρώ  και 

 

β) την από 24/7/2012 έναρξη διαπραγμάτευσης των 200.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε 6.903.000 ευρώ, τα δε συνολικά δικαιώματα ψήφου ανέρχονται σε 11.700.000 και προκύπτουν από ισάριθμες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,59 ευρώ η κάθε μία.