Στο 5,75% από 5,62% υποχώρησε η συμμετοχή της EFG Eurobank Ergasias στο μετοχικό κεφάλαιο της Ανδρομέδα λόγω της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους του ποσού 1 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με σχετική κοινή ενημέρωση που έλαβε η Ανδρομέδα στις 30/7 από την PRIVATE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED, μητρικήτων EFG EUROPEAN FINANCIAL GROUP LIMITED, EUROPEAN FINANCIAL GROUP EFG (LUXEMBOURG) S.A., EFG CONSOLIDATED HOLDINGS S.A. και GPS GROWTH EQUITIES S.A., και την EFG EUROBANK ERGASIAS S.A.:

H EFG EUROBANK ERGASIAS S.A. εξακολουθεί να έχει την ίδια άμεση συμμετοχή στην Εταιρία, δηλαδή ποσοστό 5,75% (ήτοι 1.545.893 ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές) στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. 

Η PRIVATE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED γνωστοποιεί ότι στις 23/7/2012 η ίδια και οι ανωτέρω αναφερόμενες θυγατρικές της εταιρίες έπαψαν να αποτελούν μητρικές εταιρίες της EFG EUROBANK ERGASIAS S.A. με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον κάτοχοι δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. 

Διευκρινίζεται πως το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας EFG EUROBANK ERGASIAS S.A. ανέρχεται σε 5,75% έναντι 5,62% που κατείχε σύμφωνα με την προηγούμενη γνωστοποίηση της 31/5/2011, λόγω της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους του ποσού 1 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.