Από τις 10/8 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των 9.177.094  νέων μετοχών της Unibios με τη νέα ονομαστική αξία, 0,30 ευρώ ανά μετοχή, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, η Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε στις 4/5, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,30 ευρώ σε 3,00 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφισταμένων μετοχών από 91.770.944. σε 9.177.094. κοινές ονομαστικές μετοχές (reverse split), σε αναλογία 1 νέα μετοχή σε αντικατάσταση 10 παλαιών μετοχων.


Ακολούθως αποφασίσθηκε ταυτόχρονα από την ίδια Γενική Συνέλευση η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,00 Ευρώ σε 0,30 Ευρώ.

 
ατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε στο ύψος των ευρώ 2.753.128,20 € (δύο εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εκατόν εικοσιοκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών) και διαιρείται σε 9.177.094 (εννέα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες ενενήντα τέσσερεις) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30€) εκάστη,  όλες κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου.


Την 11/6/2012 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-3980 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. H Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση της 30.07.2012, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω 9.177.094 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 91.770.944 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας.


Με απόφαση  της εταιρίας, η 2/8/2012 ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 91.770.944 υφισταμένων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.


Από την επομένη εργάσιμη 3/8/2012  παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω. Δικαιούχοι στην παραπάνω εταιρική πράξη είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 7/8/2012 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 9.177.094  νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, 0,30 Ευρώ ανά μετοχή, ορίζεται για τις 10/8/2012. 

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 9.177.094 κοινές ονομαστικές μετοχές, η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ΄αριθ,26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).