Το έλλειμμα της Ρουμανίας το α' εξάμηνο του τρέχοντος έτους μειώθηκε σε RON 6,8 δισεκ. (1,5 δισ. ευρώ) αντιπροσωπεύοντας το 1,12 τοις εκατό του ΑΕΠ, ενώ την ίδια περίοδο του περασμένου έτους ήταν RON 11,2 δισεκ. (2,6 δισ. ευρώ), δηλαδή1,94 τοις εκατό του ΑΕΠ.Τα έσοδα του προϋπολογισμού αυξήθηκαν ετησίως κατά 8,9 τοις εκατό σε RON 93 δισεκ. (20,8 δισεκ. ευρώ), αντιπροσωπεύοντας το 15,3 τοις εκατό του ΑΕΠ το 1ο εξάμηνο. Τα φορολογικά έσοδα κέρδισαν 11,5 τοις εκατό, λόγω των κερδών 9,5 τοις εκατό από το ΦΠΑ και 6,6 τοις εκατό από ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ενώ τα έσοδα από το εισόδημα και το φόρο επί των κερδών αυξήθηκαν κατά 15,5 τοις εκατό και 7,7 τοις εκατό.


Μη φορολογικά έσοδα αύξησαν τους κρατικούς και τοπικούς προϋπολογισμούς κατά 19,4 τοις εκατό και 14,6 τοις εκατό αντίστοιχα.