Η ΕΚΤΕΡ γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο του ελέγχου από την αρμόδια εποπτεύουσα Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης για καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών των στοιχείων της εταιρείας, η Υπηρεσία ενημέρωσε την εταιρεία για την μη έγκριση της απόφασης που ελήφθη από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της 29.06.2012 σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 4 περί του σκοπού της εταιρείας. 

 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εν λόγω απόφαση ελήφθη με απαρτία 42,65% του κατατεθειμένου μετοχικού κεφαλαίου ενώ, κατά την άποψη της Υπηρεσίας, η απόφαση αυτή αφορά σε ‘μεταβολή του αντικειμένου της εταιρίας’ και ως τέτοια πρέπει να ληφθεί από Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. 

 

Κατόπιν αυτού, το θέμα αυτό θα τεθεί προς ψήφιση σε επόμενη συνέλευση της εταιρίας.