Από την 1η Αυγούστου οι μετοχές της Coca-Cola 3Ε θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α με τη νέα ονομαστική αξία, 1,01 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.


Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 25 Ιουνίου, μεταξύ άλλων θεμάτων, αποφάσισε:

 

1) Την τροποποίηση του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας σε «COCA-COLA HELLENIC» και

2) Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της, ως εξής:

         
i. κατά το ποσό των Ευρώ 124.626.096,28 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των Ευρώ 0,34 ανά μετοχή, δηλαδή από Ευρώ 1,50 σε Ευρώ 1,16 ανά μετοχή και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και

       
ii. κατά το ποσό των Ευρώ 54.982.101,30 με περαιτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των Ευρώ 0,15 ανά μετοχή, δηλαδή από Ευρώ 1,16 σε Ευρώ 1,01 ανά μετοχή, για συμψηφισμό του ποσού της μείωσης με απόσβεση ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 370.212.815,42 Ευρώ διαιρούμενο σε 366.547.342 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,01 Ευρώ εκάστη.

Οι ως άνω τροποποιήσεις των αντίστοιχων άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία της τροποποίησης του διακριτικού τίτλου και της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εγκρίθηκαν και καταχωρήθηκαν στο Μ.Α.Ε. με την αριθ. Κ2-4916/24.07.2012 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. ενημερώθηκε για την αλλαγή του διακριτικού τίτλου και τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,34 Ευρώ ανά μετοχή, στη συνεδρίασή του της 30ης Ιουλίου 2012.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας θα αλλάξει σε «COCA-COLA HELLENIC» σε όλα τα έντυπα και τα συστήματα του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την 1η  Αυγούστου 2012.

Περαιτέρω, από την 1η Αυγούστου 2012, οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α με τη νέα ονομαστική αξία, 1,01 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ποσού 0,34 Ευρώ ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α., θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του ΧΑ όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου (0,34 Ευρώ ανά μετοχή) είναι οι μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 3 Αυγούστου 2012.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου έχει ορισθεί η 8η  Αυγούστου 2012 και η καταβολή θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

Από τους χειριστές των δικαιούχων μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης. 

Από το δίκτυο των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στους μετόχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από τον χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον ειδικό λογαριασμό της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ή για μετοχές που τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών.
Για την είσπραξη των μετρητών από το δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος είναι αναγκαία η προσκόμιση του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του μετόχου και εκτύπωσης των στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αστυνομική ή άλλη αρμόδια Αρχή. Με την πάροδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 8 Αυγούστου 2014, το ποσό της επιστροφής κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται στους δικαιούχους μόνο από τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (οδός Φραγκοκκλησιάς αρ. 9, Μαρούσι).