Στις 3/8 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των 36.235.184 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Σελόντα που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση των «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «1η Απορροφώμενη), «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «2η Απορροφώμενη), «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» (εφεξής «3η Απορροφώμενη»), και «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «4η Απορροφώμενη») όπως αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 21.03.2012.

Σημειώνεται ότι, δικαιούχοι των νέων μετοχών που προέκυψαν από τη Συγχώνευση είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 01.08.2012 (record date) για την Απορροφώσα και την 1η Απορροφώμενη. 

H προσαρμογή της τιμής της μετοχής της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ πραγματοποιήθηκε την 30.07.2012, ημέρα αποκοπής του δικαιώματος και προσωρινής παύσης διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει. 

Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από τη Συγχώνευση θα είναι πιστωμένες, βάσει της εγκριθείσας σχέσης ανταλλαγής, στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.),κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης. 

Σημειώνεται ότι η σχέση ανταλλαγής για τους μετόχους των Συγχωνευόμενων Εταιριών έχει ως ακολούθως: 

-Κάθε μέτοχος της 1ης Απορροφώμενης Εταιρίας «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε» (πλην της Απορροφώσας, η οποία κατέχει 10.500.000 μετοχές που θα ακυρωθούν λόγω σύγχυσης) θα ανταλλάσσει 1,57517640099 παλιά μετοχή της Πρώτης Απορροφώμενης που κατέχει προς 1,00 νέα κοινή ονομαστική μετοχή της Απορροφώσας Εταιρίας ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία, που θα εκδοθούν λόγω της Συγχώνευσης 

-Κάθε μέτοχος της 4ης Απορροφώμενης Εταιρίας «FISH FILLET HELLAS», (πλην της Απορροφώσας, η οποία κατέχει 475.853 μετοχές που θα ακυρωθούν λόγω σύγχυσης) θα ανταλλάσσει 1,31673328004 παλιά μετοχή της 4ης Απορροφώμενης που κατέχει με 1,00 νέα κοινή ονομαστική μετοχή της Απορροφώσας Εταιρίας ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία, που θα εκδοθούν λόγω της Συγχώνευσης. 

-Κάθε μέτοχος της Απορροφώσας Εταιρίας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.» θα ανταλλάσει κάθε 1,19414398871 παλιά μετοχή της Απορροφώσας Εταιρίας που κατέχει προς μία 1,00 νέα κοινή ονομαστική μετοχή της Απορροφώσας Εταιρίας ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία, που θα εκδοθούν λόγω της Συγχώνευσης.  

Μετά τη συγχώνευση, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την υπ αριθμ. πρωτ. Κ2-5343 & Κ2-5343(δις) / 27-07-2012 απόφασή του, το μετοχικό κεφάλαιο της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ανέρχεται πλέον σε 36.235.184,00 ευρώ διαιρούμενο σε 36.235.184 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με ονομαστική αξία € 1,00 η κάθε μία.  

Το ΧΑ στις 30.07.2012 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ των τριάντα έξι εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εκατόν ογδόντα τεσσάρων (36.235.184) νέων μετοχών.   Για περισσότερες πληροφορίες, οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης των μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 2103724900, Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων κα Παπατόλη Μάχη).