Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η συμφωνία για την ανάληψη αποκλειστικού ελέγχου της αλυσίδας Καρφούρ- Μαρινόπουλος, από τον Όµιλο Εταιριών Μαρινόπουλος.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση της Επιτροπής, η συγκεκριμένη συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό µε τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά, καθώς «αφορά σε μεταβολή στη δομή και ποιότητα του ελέγχου επί της εταιρίας Καρφούρ- Μαρινόπουλος (μεταβολή από κοινού σε αποκλειστικό έλεγχο), χωρίς να μεταβάλλονται ουσιαστικά η διάρθρωση της αγοράς και οι υφιστάμενες συνθήκες ανταγωνισμού στην ελληνική επικράτεια».