Τις αλλαγές που επήλθαν στη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου ανακοίνωσε η Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες.


Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τo τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Olga Novikova υπέβαλε την παραίτησή της. Ομοίως, η κα Anita Hamilton παραιτήθηκε από τη θέση της ως Μη Εκτελεστικό Μέλος, προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα επανεκλογής της ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Εν όψει των ως άνω παραιτήσεων το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τον κ. Oleg Karpushev και επανεξέλεξε την κ. Anita Hamilton. 

 

Κατά συνέπεια, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας επανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ορίζοντας ταυτόχρονα προσωρινά ανεξάρτητα μέλη σύμφωνα με το νόμο 3016/2002, ως εξής: 

 

1. Στέλιος Πιτάκας (Μη Εκτελεστικό Μέλος – Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου) 

 

2. Στέφανος Μανέλλης (Εκτελεστικό Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος) 

 

3. Vadim Doubrovin (Εκτελεστικό Μέλος) 

 

4. Anita Hamilton (Εκτελεστικό Μέλος) 

 

5. Oleg Karpushev (Εκτελεστικό Μέλος) 

 

6. Βασίλειος Κελτσόπουλος (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) 

 

7. Yury Vinokurov (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) 

 

Οι ανωτέρω αντικαταστάσεις και η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου θα γνωστοποιηθούν στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα. Ο προσωρινός διορισμός των ως άνω αναφερόμενων ανεξάρτητων μελών θα τεθεί προς έγκριση και επικύρωση από την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα. 

 

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τα ακόλουθα Μέλη: 

 

1. Στέλιος Πιτάκας του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος) 

 

2. Βασίλης Κελτσόπουλος, Μέλος Δ.Σ. (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) 

 

3. Yury Vinokurov, Μέλος Δ.Σ. (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) 

 

Οι ανωτέρω αντικαταστάσεις και η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου θα γνωστοποιηθούν και επικυρωθούν/εγκριθούν από την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα. 

 

Οι ισχύουσες εξουσιοδοτήσεις έχουν ανακληθεί και νέες εξουσίες έχουν εκχωρηθεί οι οποίες ανταποκρίνονται στην παρούσα δομή της εταιρείας.