Η Βαράγκης γνωστοποιεί τη νέα σύνθεση των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατόπιν της αντικατάστασης του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Μαργωμένου από τον κ. Ιωάννη Ψυντρίδη. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 27.7.2012 απόφασή του ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 

 

1. κ. Δημήτριος Βαράγκης, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος 

2. κ. Γεώργιος Πούπλης, Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 

3. κ. Χαράλαμπος Ψυντρίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 

4. κ. Ιωάννης Ψυντρίδης, μη εκτελεστικό μέλος. 

 

Η θητεία του ως άνω ανασυγκροτηθέντος Διοικητικού Συμβουλίου όπως έχει οριστεί στην από 23.6.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εξακολουθεί να ισχύει, ήτοι λήγει την 30.6.2014. 

 

Σημειώνεται ότι οι εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας και υπογραφής επαναχορηγούνται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Δημήτριο Βαράγκη, όπως ειδικότερα ορίζονται στο σχετικό πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου.