Στο 78,373% ανέρχεται το συνολικό ποσοστό που κατέχει πλέον στην εταιρία ΔΟΛ, ο κ. Σταύρος Ψυχάρης μετά την ολοκλήρωση της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Προτάσεως (3/7/2012 - 30/7/2012), όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

 

Υπενθυμίζεται ότι στις 23 Μαΐου 2012, ο κ. Σταύρος Ψυχάρης απηύθυνε υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της ΔΟΛ που ο ίδιος δεν κατείχε ήτοι ποσοστό περίπου 40,214% στα 0,174 ευρώ ανά μετοχή. 

 

Κατά την ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης (ήτοι την 23 Μαΐου 2012), ο κ. Σταύρος Ψυχάρης κατείχε 6.219.422 Μετοχές (που αντιστοιχούν σε 49.755.380 μετοχές πριν την 6.6.2012 ημερομηνία κατά την οποία ο αριθμός μετοχών προσαρμόστηκε σύμφωνα με το reverse split σε αναλογία 1 νέας μετοχής ανά 8 παλαιές), οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 59,946% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. 

 

Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής προσφέρθηκαν από αποδεχόμενους τη Δημόσια Πρόταση μετόχους 1.607.751 Μετοχές, ήτοι Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 15,496% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας. 

 

Στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής, ο Προτείνων απέκτησε χρηματιστηριακώς από την ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης (ήτοι την 23 Μαΐου 2012) και μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής (δηλ. μέχρι και τις 30 Ιουλίου 2012) 304.031 Μετοχές, ήτοι Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2,930% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας.