Ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της Alpha Aστικά Ακίνητα για τις χρήσεις 2006 έως 2009. 

 

Όπωας αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα τηρηθέντα βιβλία κρίθηκαν επαρκή και ακριβή και δεν προέκυψαν παρατυπίες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν το κύρος τους. 


Από τον ανωτέρω έλεγχο προέκυψαν πρόσθετοι φόροι ποσού 185 χιλ. ευρώ συνολικά για τις τέσσερες ελεγχόμενες χρήσεις, οι οποίοι θα βαρύνουν τα αποτελέσματα χρήσεως 2012.