Άνοδο παρουσίασαν, τον Ιούνιο του 2012, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων και το αντίστοιχο επιτόκιο του συνόλου των νέων επιχειρηματικών δανείων. Αντίθετα, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια των στεγαστικών, καταναλωτικών και επαγγελματικών δανείων παρουσίασαν πτώση. 

 

Αναλυτικότερα, αμετάβλητο στο 0,48% παρέμεινε, τον Ιούνιο του 2012, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά όπως και το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις που παρέμεινε στο 0,46%. Αντίθετα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρουσίασε άνοδο κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,00%. Το μέσο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρουσίασε μικρή αύξηση κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,94%. 

 

Όσον αφορά τα δάνεια, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρουσίασε μικρή πτώση τον Ιούνιο του 2012 κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,96%. Πτώση κατά 11 μονάδες βάσης παρουσίασε και το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος, που διαμορφώθηκε σε 8,16%, τον Ιούνιο του 2012, έναντι 8,27% τον προηγούμενο μήνα.

 

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε αμετάβλητο στο 7,69% ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρουσίασε πτώση κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 10,27%. 

 

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 7,47% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, μειώθηκε κατά 13 μονάδες βάσης στο 6,55% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ, ενώ αυξήθηκε σημαντικά κατά 71 μονάδες βάσης στο 6,55% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ. 

 

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος μειώθηκε κατά 12 μονάδες βάσης στο 3,42%. Εξαιτίας πάντως της μεγάλης αύξησης του μέσου επιτοκίου των επιχειρηματικών δανείων, το μέσο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρουσίασε άνοδο κατά 9 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε, το Ιούνιο του 2012, στο 6,27%. 

 

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 

Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε τον Ιούνιο του 2012 το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο που εφαρμόζεται στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο του συνόλου των δανείων παρουσίασε μικρή πτώση. 

 

Ειδικότερα, τον Ιούνιο του 2012, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με διάρκεια έως 2 έτη αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 4,71% ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,49%. 

 

Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε αμετάβλητο στο 3,47% για τα στεγαστικά δάνεια, μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης στο 4,92% για τα επιχειρηματικά δάνεια και αυξήθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 6,26% για τα επαγγελματικά δάνεια. Το μέσο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 2,80% ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο του συνόλου των δανείων μειώθηκε κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,10%.