Σε διευκρινίσεις σχετικά με τα ποσοστά συμμετοχής στο μετοχικό της κεφάλαιο των EFG Eurobank Ergasias και τη μητρική αυτής εταιρεία Private Financial Holdings Limited (PFHL) προχώρησε η Νίκας.

 

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η PFHL και οι θυγατρικές αυτής EFG EUROPEAN FINANCIAL GROUP LIMITED, EUROPEAN FINANCIAL GROUP EFG (LUXEMBOURG) SA, EFG CONSOLIDATED HOLDINGS SA και GPS GROWTH EQUITIES SA, έπαψαν να είναι μητρικές εταιρείες της απευθείας μετόχου EFG Eurobank Ergasias SA, με αποτέλεσμα να μην κατέχουν πλέον δικαιώματα ψήφου της εκδότριας εταιρείας Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ.

 

Παράλληλα, η απευθείας μέτοχος EFG Eurobank Ergasias SA εξακολουθεί να κατέχει το ίδιο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα και με την τελευταία σχετική ενημέρωσή της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την εκδότρια εταιρεία στις 6/10/2010, δηλαδή ποσοστό 11,99% (ήτοι 2.425.630 ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές).