Την Πέμπτη 23 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Μοχλός, στην οποία μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας από την Πόρτο Καρράς, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

 

Αναλυτικά, οι μέτοχοι καλούνται για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση: α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (Σ.Σ.Σ) με απορρόφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77 του Κ.Ν.2190/1920 και του Ν. 2166/1993, από την εταιρεία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» του προς απόσχιση τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας μας «ΜΟΧΛΟΣ A.E.», β) της κατ’ άρθρο 69 παρ.4 Κ.Ν. 2190/1920 επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) της υπολογισθείσας σχέσης ανταλλαγής ως και του αριθμού των μετοχών που δικαιούται η εταιρεία της οποίας αποσχίζεται και εισφέρεται το τμήμα του κατασκευαστικού κλάδου, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης, ως και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δήλωσης προς τον σκοπό αυτό.

 

2. Έγκριση των έως σήμερα διενεργηθεισών πράξεων ή δηλώσεων και ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων αυτής, για τους σκοπούς της ως άνω συγχώνευσης.

 

3. Διάφορες ανακοινώσεις.