Σύμβαση για το έργο «Αποχέτευση Ακαθαρτων Νέας Περάμου» υπέγραψε στις 31/07/2012 η ΕΚΤΕΡ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

 

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Μεγαρέων και το ποσό της σύμβασης του έργου ανέρχεται σε 9.891.738,86 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

 

Η προθεσμία για την κατασκευή του έργου ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης.