Δικαιώματα ψήφου της Τράπεζας Πειραιώς, τα οποία κατείχε έμμεσα διά της μετόχου «Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag.» που ενεργεί ως θεματοφύλακας της «PPF Group N.V.», διέθεσε την 30η Ιουλίου 2012 η «PPF Group N.V.», της οποίας κύριος μέτοχος πλειοψηφίας είναι ο κ. Petr Kellner, σημειώνοντας μεταβολή που κατήλθε του ελάχιστου ορίου 5%.

 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση πριν την γνωστοποιούμενη συναλλαγή έχουν ως εξής: Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου ήταν 65.412.930 και το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου ήταν 5,72%.

 

Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση μετά την γνωστοποιούμενη συναλλαγή έχουν ως εξής: ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου και το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου είναι κατώτερα του ελάχιστου ορίου του 5%.