Αύξηση κατά 32,67% σημείωσαν τα μετά από φόρους κέρδη της F.G. EUROPE A.E. το α΄ εξάμηνο, ανερχόμενα σε Ευρώ 4,31 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 3,25 εκατ. του α΄ εξαμήνου του 2011.

 

Σημαντικά αυξημένα κατά 126,52% εμφανίζονται τα έσοδα στον τομέα της ενέργειας ανερχόμενα το α΄ εξάμηνο σε Ευρώ 6,50 εκατ., έναντι Ευρώ 2,87 εκατ. αυτών του α΄ εξαμήνου του 2011. Η αύξηση των εσόδων στον τομέα της ενέργειας είχε ως αποτέλεσμα τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη του Ομίλου να αυξηθούν κατά 44,50%, ανερχόμενα σε Ευρώ 5,42 εκατ. έναντι Ευρώ 3,75 εκατ. των αντίστοιχων κερδών του α΄ εξαμήνου του 2011.

Αναλυτικά σε επίπεδο μητρικής :

 

Οι συνολικές πωλήσεις του α΄ εξαμήνου ανήλθαν σε Ευρώ 51,53 εκατ. έναντι πωλήσεων Ευρώ 53,58 εκατ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2011, μειωμένες κατά 3,82%.

 

Οι πωλήσεις των κλιματιστικών συνολικά παρέμειναν σχεδόν στα ίδια επίπεδα, ανερχόμενες στο α΄ εξάμηνο σε Ευρώ 49,34 εκατ., έναντι Ευρώ 50,12 εκατ. αυτών του αντίστοιχου εξαμήνου του 2011.

 

Οι εξαγωγές κλιματιστικών, οριακά αυξημένες 1%, ανήλθαν το α΄ εξάμηνο σε Ευρώ 37,83 εκατ. έναντι Ευρώ 37,28 εκατ. αυτών του αντίστοιχου εξαμήνου του 2011. Η διατήρηση σε υψηλά επίπεδα των εξαγωγών έχει ως αποτέλεσμα οι εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν πλέον το 76,67% των πωλήσεων του κλιματισμού και το 73,40% των συνολικών πωλήσεων της Εταιρείας, έναντι αντίστοιχων ποσοστών 74,38% και 69,58%, του α΄ εξαμήνου του 2011.

 

Οι πωλήσεις των προϊόντων SHARP δεδομένου ότι τα εν λόγω προϊόντα απευθύνονται στο Hi End της αγοράς, εξακολουθούν να πλήττονται περισσότερο από την κρίση, παρά τη σχετική αύξηση στη ζήτηση των LCD το τελευταίο διάστημα, λόγω των σημαντικών αθλητικών γεγονότων (EURO – Ολυμπιακοί Αγώνες).

 

Αύξηση κατά 98% σημείωσαν οι πωλήσεις των προϊόντων ESKIMO στην εσωτερική αγορά ανερχόμενες σε Ευρώ 0,65 εκατ., ως αποτέλεσμα της πλήρους ανανέωσης της γκάμας των προϊόντων της η οποία ξεκίνησε το 2011, συνδυάζοντας άριστη ποιότητα προϊόντων σε πολύ προσιτές τιμές.

 

Παρά τη μείωση των πωλήσεων συνολικά, τα μικτά κέρδη του εξαμήνου εμφανίζονται αυξημένα κατά 1,08% ανερχόμενα σε Ευρώ 14,09 εκατ. έναντι Ευρώ 13,94 εκατ. αυτών του αντίστοιχου εξαμήνου του 2011 λόγω κυρίως της διαφοροποίησης της σύνθεσης (mix) των πωλήσεων, με το συντελεστή μικτού κέρδους (Σ.Μ.Κ.) να διαμορφώνεται σε 27,33%, έναντι 26,01% του αντίστοιχου του α΄ εξαμήνου του 2011.

 

Σε επίπεδο Ομίλου :

 

Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν το α΄ εξάμηνο σε Ευρώ 58,07 εκατ. έναντι πωλήσεων Ευρώ 56,55 εκατ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2011, αυξημένες κατά 2,69%, λόγω της  αύξησης των εσόδων στον τομέα της ενέργειας.

 

Τα έσοδα του Ομίλου από την ενέργεια το α΄ εξάμηνο, σημαντικά αυξημένα, λόγω της λειτουργίας από το Δεκέμβριο του 2011 των 3 νέων Αιολικών Πάρκων ισχύος 33 MW της κατά 100% θυγατρικής της R.F. ENERGY A.E., ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε., ανήλθαν σε Ευρώ 6,50 εκατ., έναντι Ευρώ 2,87 εκατ. αυτών του αντίστοιχου εξαμήνου του 2011.

 

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου το α΄ εξάμηνο, διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 17,64 εκατ. έναντι Ευρώ 15,45 εκατ. αυτών της αντίστοιχης περιόδου του 2011, αυξημένα κατά 14,12% με το Συντελεστή Μικτού Κέρδους να διαμορφώνεται σε 30,37% έναντι 27,33% αυτού του αντίστοιχου εξαμήνου του 2011, αισθητά βελτιωμένος λόγω κυρίως της συνεισφοράς των εσόδων από τον τομέα της ενέργειας.

 

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕBITDA), σημαντικά αυξημένα, ανήλθαν σε Ευρώ 11,23 εκατ. έναντι Ευρώ 6,57 εκατ. αυτών του α΄ εξαμήνου του 2011, με το δείκτη EBITDA/πωλήσεις να διαμορφώνεται σε 19,34% έναντι 11,62% αυτού του αντίστοιχου εξαμήνου του 2011.

 

Τα γενικά έξοδα (Διοίκησης – Διάθεσης – Λοιπά), εμφανίζονται μειωμένα κατά 10,73%, παρά την αύξηση των εσόδων, λόγω της ορθολογικής διαχείρισης των δαπανών και χωρίς οι εταιρείες του Ομίλου να προχωρήσουν σε περικοπές προσωπικού ή μειώσεις αμοιβών, περιοριζόμενα σε Ευρώ 8,41 εκατ. έναντι Ευρώ 9,42 εκατ. αυτών του αντίστοιχου εξαμήνου του 2011, βελτιώνοντας σημαντικά και διαμορφώνοντας το δείκτη Γενικά Έξοδα / Πωλήσεις το α΄ εξάμηνο σε 14,49%, έναντι 16,66% του αντίστοιχου δείκτη του α΄ εξαμήνου του 2011.

 

Τo τελικό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα του Ομίλου το α΄ εξάμηνο (έξοδο), ποσού Ευρώ 2,42 εκατ., είναι αυξημένο κατά 56,27%, έναντι του αντίστοιχου χρηματοοικονομικού αποτελέσματος του α΄ εξαμήνου του 2011, (έξοδο) ποσού Ευρώ 1,55 εκατ., λόγω κυρίως της αύξησης των χρηματοοικονομικών εξόδων των δραστηριοποιούμενων στον τομέα της ενέργειας εταιρειών του Ομίλου, ως αποτέλεσμα της αύξησης των μακροπρόθεσμων κυρίως υποχρεώσεών τους, για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης των νέων Αιολικών Πάρκων.

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ποσού Ευρώ 22,27 εκατ., παρά το ότι εμφανίζονται μειωμένα έναντι των αντίστοιχων της 31/12/2011, ποσού Ευρώ 34,46 εκατ. παραμένουν υψηλά, διατηρώντας έτσι οι εταιρείες του Ομίλου ικανοποιητική ρευστότητα, παρά την κρίση στην αγορά. Σημαντικά βελτιωμένη αναμένεται να είναι η ρευστότητα του Ομίλου στο β΄ εξάμηνο, γεγονός που θα έχει επίπτωση  και στα χρηματοοικονομικά του έξοδα, λόγω : α) της είσπραξης των καθυστερημένων εσόδων από τη ΛΑΓΗΕ (καθυστέρηση 6 μηνών περίπου), ύψους Ευρώ 6,10 εκατ. περίπου, β) της είσπραξης της επιχορήγησης του ν. 3299/2004 για τα εν λειτουργία Αιολικά Πάρκα ποσού Ευρώ 15,92 εκατ. περίπου και γ) της είσπραξης μεγάλου μέρους των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων, οι οποίες είναι σημαντικά αυξημένες λόγω της αύξησης των πωλήσεων της Μητρικής τους τελευταίους μήνες.

 

Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου ανήλθαν την 30/6/2012 σε Ευρώ 167,17 εκατ., έναντι Ευρώ 146,45 εκατ. αυτών της 31/12/2011, σημαντικά αυξημένες, λόγω κυρίως της αύξησης των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων της μητρικής (που οφείλεται στην επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των υποχρεώσεων σε προμηθευτές), αλλά και της αύξησης των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων, των δραστηριοποιούμενων στην ενέργεια θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου.

 

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων του Ομίλου, σημαντικά αυξημένα κατά 53,29%, ανήλθαν το α΄ εξάμηνο σε Ευρώ 7,11 εκατ., έναντι Ευρώ 4,64 εκατ. των αντίστοιχων κερδών του α΄ εξαμήνου του 2011, διαμορφώνοντας το  δείκτη Κέρδη προ Φόρων / Πωλήσεις σε 12,24% έναντι 8,20%, αυτού του αντίστοιχου διαστήματος του 2011.

 

Τα καθαρά μετά από φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας Κέρδη του Ομίλου εμφανίζονται αυξημένα κατά 38,62%, ανερχόμενα το α΄ εξάμηνο του 2012 σε Ευρώ 4,81 εκατ. έναντι Ευρώ 3,47 εκατ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2011.