Στα 36.235.184 ευρώ διαιρούμενο σε 36.235.184 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με ονομαστική αξία 1,00 ευρώ η κάθε μία ανέρχεται πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Ιχθυοτροφεία Σελόντα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.