Η εταιρία Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες γνωστοποιεί ότι στις 30.7.2012 προχώρησε στην σύναψη με τον κ. Γεώργιο Βαρβατσούλη (Αντιπρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο της ΖΩΟΝΟΜΗ), ιδιωτικού προσυμφώνου πώλησης των μετοχών που κατέχει στη θυγατρική της εταιρία ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ. 

Υπενθυμίζεται ότι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΖΩΟΝΟΜΗ είναι ο κ. Στέλιος Πιτάκας, που εκτελεί χρέη Προέδρου και στην Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες συμφώνησε να πωλήσει και μεταβιβάσει στον Αγοραστή (και/ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο υποδειχθεί από αυτόν) έως την 30/10/2014 ποσοστό 51% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έναντι συνολικού τιμήματος 2.250.000 ευρώ. 

Η οριστική σύμβαση πώλησης των μετοχών θα υπογραφεί την 30/10/2014 κατόπιν πλήρωσης των όρων που περιλαμβάνονται στο προσύμφωνο. 

Η καταβολή του ανωτέρω ποσού από τον συμβαλλόμενο θα καταβληθεί τμηματικά από την 30.7.2012 έως και την 30.10.2014.


Σήμερα η συμμετοχή της Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες στo μετοχικό κεφάλαιο της ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕανέρχεται σε ποσοστό 25,8%. 

Επιπλέον, η Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες  έχει υπογράψει συμφωνητικό την 30.7.2012 με το νομικό πρόσωπο που κατέχει σήμερα ποσοστό της εταιρίας ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ για την απόκτηση, μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2014, μετοχών της που αντιστοιχούν στο 25,2% του μετοχικού της κεφαλαίου, έναντι τιμήματος που δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ. 

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στα πλαίσια της γενικότερης στρατηγικής επιλογής της νέας διοίκησης της εταιρείας για αποεπένδυση από τον κλάδο παραγωγής των ιχθυοτροφών και την προσήλωση πλέον στο βασικό επιχειρηματικό τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας, που θεωρείται από τους πλέον ανταγωνιστικούς, αναπτυσσόμενους και προσοδοφόρους διαχρονικά.