Η Αxon Συμμετοχών ανακοινώνει ότι το Δ.Σ. της εταιρίας κατά τη συνεδρίασή του σήμερα 3/8/2012 αποδέχτηκε την παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Ευαγγελάρα και εξέλεξε νέο μέλος την κα Μαρία Κοντομού. 

 

Επιπλέον, προχώρησε στην ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής: 

 

- Σταματάκη Βασιλική, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος/εκτελεστικό μέλος, 

 

- Πάκα Παρασκευή, μη εκτελεστικό μέλος, 

 

- Λεόντιος Κωνσταντίνος, μη εκτελεστικό μέλος, 

 

- Νικολαΐδης Πέτρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, 

 

- Κοντομού Μαρία, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την νέα του σύνθεση θα εξακολουθήσει να διοικεί την Εταιρεία έως τη λήξη της θητείας του ήτοι μέχρι και την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2013 για να εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1.2012-31.12.2012.