Την αλλαγή της επωνυμίας της στην ελληνική γλώσσα σε «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυμη Eταιρεία», με το διακριτικό τίτλο να παραμένει «Eurobank Ergasias», και στην αγγλική γλώσσα την αλλαγή της επωνυμίας σε «Eurobank Ergasias S.A.» και του διακριτικού τίτλου σε «Eurobank», αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, στις 29 Ιουνίου 2012 η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της.

 

Όπως αναφέρεται σε τη σχετική ανακοίνωση, το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με την αριθ. Κ2-5558/02-08-2012 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Τράπεζας. Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώθηκε για την εν λόγω απόφαση στις 3/8/2012.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ως ημερομηνία για την αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ορίζεται η 8/8/2012.