Την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,98 ευρώ ανά μετοχή καλείται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση της ΑΓΕΤ Ηρακλής στις 27 Αυγούστου 2012, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικά οι μέτοχοι θα λάβουν αποφάσεις στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 

Mείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό 69.661.052,86 ευρώ προς εξορθολογισμό των οικονομικών στοιχείων της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,68 ευρώ σε 1,70 ευρώ ανά μετοχή και επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου.
Aνακοινώσεις. Ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου


Ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των διαχειριστικών χρήσεων 2009 και 2010 της ΑΓΕΤ Ηρακλής, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου, η συνολική επιβάρυνση της Εταιρίας ανέρχεται σε 2.606 χιλιάδες ευρώ.

 

Επίσης, ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος από τον Νόμιμο Ελεγκτή για τη διαχειριστική χρήση 2011 και εκδόθηκε φορολογικό πιστοποιητικό με Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

 

Η αντιστροφή πρόβλεψης φόρου για τα ελεγχθέντα έτη, που είχε αναγνωρισθεί από την εταιρεία ανέρχεται σε 4.820 χιλιάδες ευρώ. Τα προαναφερθέντα ποσά έχουν αναγνωριστεί στα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου του 2012.