Στην απόκτηση του 99% του εταιρικού κεφαλαίου τεσσάρων ετερόρρυθμων εταιρειών (εταιρικό κεφάλαιο εκάστης 1.000 ευρώ) προχώρησε η εισηγμένη εταιρεία αλουμινίου Άλκο Ελλάς ΑΒΕΕ, έναντι του τιμήματος των 990 ευρώ για κάθε μία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι εξαγορασθείσες εταιρείες έχουν σκοπό την παραγωγή, εμπορία και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικότερα από φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος 2.499,64 kw. Η Άλκο Ελλάς εξαγόρασε τις συγκεκριμένες εταιρείες προκειμένου να προχωρήσει στις σχετικές επενδύσεις κατασκευής και λειτουργίας φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα οικονομικά μεγέθη των ανωτέρω εταιρειών δεν είναι σημαντικά και δεν επιδρούν στα οικονομικά μεγέθη (κύκλος εργασιών –ίδια κεφάλαια- κερδοφορία) της εισηγμένης εταιρείας.