Η AVENIR ανακοινώνει ότι το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του της 26ης.07.2012, εξέλεξε, νέο Δ.Σ. έπειτα από τις παραιτήσεις των κ.κ. Εμμανουήλ Παπαγιαννάκη (μη εκτελεστικό μέλος) και Νικολάου Μαράντου (μη εκτελεστικό μέλος).

 

Το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως: 

 

1. Παναγιώτης Συράκης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, (εκτελεστικό μέλος) 

2. Νικόλαος Κόντος, Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής, (εκτελεστικό μέλος) 

3. Μιλτιάδης Μιχαλούτσος, Σύμβουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) 

4. Ευάγγελος Παντελόπουλος, Σύμβουλος, (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) 

 

Εξ αυτών, οι κ.κ. Π. Συράκης και Ν. Κόντος είναι εκτελεστικά μέλη, με την υπογραφή των οποίων δεσμεύεται η εταιρία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό πρακτικό Δ.Σ.. Εκ των υπολοίπων μη εκτελεστικών μελών, οι κ.κ. Μιχαλούτσος και Ε. Παντελόπουλος, είναι ανεξάρτητα μέλη. 

 

Επιπροσθέτως ορίσθηκε η Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3693/2008, να απαρτίζεται από δυο μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., ήτοι κ. Ευάγγελο Παντελόπουλο (ανεξάρτητο μέλος) και κ. Μιλτιάδη Μιχαλούτσο (ανεξάρτητο μέλος). 

 

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω χρήζουν, εγκρίσεως από την πρώτη, μετά την εκλογή αυτών Γενική Συνέλευση της εταιρίας. 

 

Ακολούθως σημειώνεται ότι η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ταυτίζεται με αυτή του προηγουμένου, ήτοι έως 23.07.2017, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.