Στα 5.315.486,85 ευρώ ανέρχεται πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της Profile, ενώ ο συνολικός αριθμός των κοινών  ονομαστικών μετοχών και των ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου είναι 11.812.193, σε  συνέχεια της μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω ακύρωσης 165.381 ιδίων κοινών ονομαστικών της μετοχών, οι οποίες έπαυσαν  να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τη συνεδρίαση της 3ης Αυγούστου 2012, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.