Τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. στις 27/8, ημέρα  Δευτέρα, για την εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση 2012, αποφάσισε η διοίκηση της Ελφίκο, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στις 9.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στο Σχηματάρι Βοιωτίας (Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, 62ο ΧΛΜ).

Θέματα ημερησίας διάταξης:

- Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 2012 , σε αντικατάσταση αυτής που είχε εκλεγεί με την από 29/6/2012 Γενική Συνέλευση της εταιρείας, εξαιτίας αποποίησης του διορισμού της, σύμφωνα με τον νόμο και για την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παραγρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994. 

- Διάφορες ανακοινώσεις.