Εγκύκλιο προς τους φορείς του Δημοσίου απέστειλε το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  σύμφωνα με την οποία θα εγκριθούν για ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών του 2013 μόνο οι απολύτως απαραίτητες προμήθειες.

Οι φορείς του Δημοσίου καλούνται ως τις 15 Δεκεμβρίου να δηλώσουν στο υπουργείο τις ανάγκες της επόμενης χρονιάς.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που απέστειλε ο υφυπουργός Θανάσης Σκορδάς οι φορείς θα πρέπει να δηλώσουν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και τα τυχόν αποθέματα των ειδών που ζητούν να αγοράσουν, τα οποία αν χρειαστεί θα ελεγχθούν ενώ η μη αναγραφή των στοιχείων των αποθεμάτων θα έχει ως συνέπεια την μη ένταξη των προμηθειών στο Πρόγραμμα.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται, ακόμη ότι:

«Η αποστολή των επιμέρους προγραμμάτων προμηθειών των φορέων για την ένταξή τους στο ΕΠΠ, θα αφορά σε προγραμματισμένες και απολύτως αναγκαίες προμήθειες. Οι φορείς οφείλουν να επισυνάπτουν στα επιμέρους προγράμματα προμηθειών έκθεση αναγκαιότητας, σκοπιμότητας και ωριμότητας. Οι φορείς που πραγματοποιούν προμήθειες, είτε αυτές είναι ενταγμένες στο ΕΠΠ, είτε έχουν εξαιρεθεί υποχρεούνται να υποβάλουν απολογιστικά στοιχεία για τις συμβάσεις που συνάπτουν. Καμία προμήθεια δεν θα εξετάζεται και δεν θα εντάσσεται στο Ενιαίο Πρόγραμμα εάν δε συνοδεύεται από τις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια είδους. Οι φορείς υποχρεούνται να αναφέρουν και την ύπαρξη σχετικής πίστωσης για την αγορά των ειδών».

Στην εγκύκλιο σημειώνεται ακόμη ότι στα πλαίσια υλοποίησης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Προμηθειών (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ορισμένοι διαγωνισμοί θα καταχωρηθούν και στο σύστημα αυτό. Υπενθυμίζεται ότι το ηλεκτρονικό σύστημα προμηθειών θα αρχίσει να εφαρμόζεται πιλοτικά από τις αρχές του 2013.