Στο ποσό των 18.025 χιλ. ευρώ ανήλθαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 οι πωλήσεις της εισηγμένης εταιρείας καλλυντικών προϊόντων Rilken, εμφανίζοντας μείωση κατά 8,9%, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους (Εξάμηνο 2011: 19.788 χιλ. ευρώ), κυρίως λόγω του συνεχιζόμενου αρνητικού οικονομικού κλίματος της αγοράς.

Τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές 23 χιλ. ευρώ (Εξάμηνο 2011: κέρδη 600 χιλ. ευρώ) και τα αποτελέσματα προ φόρων σε ζημιές 35 χιλ. ευρώ (Εξάμηνο 2011: κέρδη 591 χιλ. ευρώ). Τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε ζημιές 73 χιλ. ευρώ (Εξάμηνο 2011: κέρδη 343 χιλ. ευρώ) ενώ οι ζημιές ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,0219 ευρώ (Εξάμηνο 2011: κέρδη 0,1021 ευρώ).

Τα μικτά αποτελέσματα μειώθηκαν κατά 13,2% και ανήλθαν σε 9.961 χιλ. ευρώ (Εξάμηνο 2011: 11.470 χιλ. ευρώ) ενώ σαν ποσοστό επί των πωλήσεων μειώθηκαν κατά 2,7 ποσοστιαίες μονάδες (Εξάμηνο 2012: 55,3%, Εξάμηνο 2011: 58,0%), που οφείλεται κυρίως στις μειωμένες πωλήσεις, στις υψηλότερες παροχές προς την αγορά και στο μείγμα των πωλούμενων προϊόντων.

Τα οργανικά έξοδα (διοίκησης και διάθεσης) 9.916 χιλ. ευρώ (Εξάμηνο 2011: 10.821 χιλ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 8,4%, κυρίως λόγω της μειωμένης διαφημιστικής δαπάνης, καθώς και ως αποτέλεσμα της πρόσφατης αναδιοργάνωσης. Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 136 χιλ. ευρώ (Εξάμηνο 2011: 116 χιλ. ευρώ) και τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 68 χιλ. ευρώ (Εξάμηνο 2011: 66 χιλ. ευρώ) παρέμειναν στα ίδια περίπου επίπεδα με τη συγκρίσιμη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.