Στην επικαιροποίηση του οικονομικού ημερολογίου προέβη η ΑΓΕΤ Ηρακλής σε συνέχεια της Πρόσκλησης για Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή μετρητών στους μετόχους:

 

Ειδικότερα: 

- Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ύψους 0,98 Ευρώ ανά μετοχή: Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012

 

- Ημέρα προσδιορισμού δικαιούχων επιστροφής κεφαλαίου (Record Date): Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012.

 

- Έναρξη καταβολής επιστροφής κεφαλαίου: Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2012

 

Η επιστροφή κεφαλαίου υπόκειται στην έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27ης Αυγούστου 2012.

Η Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ σε περίπτωση μεταβολής των παραπάνω ημερομηνιών, θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.