Στα 2,065 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ζημιές μετά φόρων στο α' εξάμηνο 2012 για την Πετρόπουλος έναντι ζημιών 460 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

 

Ειδικότερα, οι τιμολογηθείσες πωλήσεις του Ομίλου κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 30η Ιουνίου μειώθηκαν κατά 26,8% και ανήλθαν σε 23,2 εκατ. ευρώ (31,7 εκατ. ευρώ το 2011). 


Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου (που συμπεριλαμβάνουν και τις έμμεσες) κατά την ίδια περίοδο μειώθηκαν επίσης κατά 26,9% και ανήλθαν σε 23,2 εκατ. ευρώ (31,8 εκατ. ευρώ το 2011). 

 

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) στις 30.6.2012 ήταν 46,2%.