Αύξηση της τάξης του 0,3% σε ετήσια βάση παρουσίασε τον Ιούνιο ο Γενικός ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής, έναντι µείωσης 13,3% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

 

Ο µέσος ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουνίου 2012, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουνίου 2011, παρουσίασε µείωση κατά 4,8%, έναντι µείωσης 8,2% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

 

Ανάλυση ετήσιων µεταβολών µηνός Ιουνίου 2012, σε σύγκριση µε τον Ιούνιο 2011

 

Η αύξηση του Γενικού ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής κατά 0,3% το µήνα Ιούνιο 2012, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2011, οφείλεται στις παρακάτω µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας, δηλαδή: 

 

α. Στην αύξηση του ∆είκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατοµείων κατά 18,9%. 

 

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλε η αύξηση των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

 

β. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιοµηχανιών κατά 4,3%. 

 

Ειδικότερα, στη µείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι µειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: κλωστοϋφαντουργικών υλών, δερµάτων – ειδών υπόδησης, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραµµένων µέσων, βασικών µετάλλων και επίπλων. 

 

γ. Στην αύξηση του ∆είκτη Παραγωγής Ηλεκτρισµού κατά 10,9%. 

 

δ. Στην αύξηση του ∆είκτη Παροχής Νερού κατά 3,9%. 

 

Ανάλυση µέσων µεταβολών, περιόδου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2012, σε σύγκριση µε την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2011

 

Η µείωση του Γενικού ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής κατά 4,8% της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2012, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2011, οφείλεται στις παρακάτω µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας, δηλαδή: 

 

α. Στην αύξηση του ∆είκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατοµείων κατά 1,8%. 

β. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιοµηχανιών κατά 6,4%. 

γ. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ηλεκτρισµού κατά 2,5%. 

δ. Στην αύξηση του ∆είκτη Παροχής Νερού κατά 1,4%.