Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το μήνα Μάιο 2012 το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής ∆ραστηριότητας (Ιδιωτικής-∆ημόσιας) στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.410 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 505,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.815,1 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 31,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 5,8% στην επιφάνεια και κατά 7,4 % στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.Το μέγεθος Ιδιωτικής Οικοδομικής ∆ραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 2.403 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 499,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.790,0 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 31,1 % στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 6,1% στην επιφάνεια και κατά 7,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.


Αντίστοιχα το μέγεθος της ∆ημόσιας Οικοδομικής ∆ραστηριότητας κατά το μήνα Μάιο 2012 , στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 7 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 25,1
χιλιάδες m3 όγκου.
Το ποσοστό συμμετοχής της ∆ημόσιας Οικοδομικής ∆ραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Μάιο 2012 , είναι 1,4%.
Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Ιούνιο 2011 έως τον Μάιο 2012, το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής ∆ραστηριότητας (Ιδιωτικής-∆ημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 34.300 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 5.944,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 22.774,6 χιλιάδες m3 όγκου.


 Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 18,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 28,3% στην επιφάνεια και κατά 24,8 % στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουνίου 2010- Μαΐου 2011 (Πίνακας 3).
Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Ιουνίου 2011- Μαΐου 2012 η Ιδιωτική Οικοδομική ∆ραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 18,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 28,2% στην επιφάνεια και κατά 25,1% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουνίου 2011- Μαΐου 2012.


Το ποσοστό συμμετοχής της ∆ημόσιας Οικοδομικής ∆ραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 3,6%.
Το πεντάμηνο Ιανουαρίου- Μαΐου 2012, η συνολική Οικοδομική ∆ραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 11,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 6,5% στην επιφάνεια και κατά 4,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο πεντάμηνο του έτους 2010