Κατά 86,65% καλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Τηλέτυπος, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.


Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ποσού 3.779.737,50 ευρώ με την έκδοση και διάθεση 12.599.125 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,80 ευρώ ανά μετοχή, σε αναλογία μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε τρεις (3) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές που αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15.6.2012, καλύφθηκε μέσω της άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης των μετόχων κατά 86,65%». 

 

Ειδικότερα, σημειώνεται πως στην αύξηση συμμετείχαν 42 μέτοχοι, οι οποίοι άσκησαν πλήρως το δικαίωμα προτίμησης από την 23.7.2012 έως και την 6.8.2012 με την καταβολή συνολικού ποσού 8.733.691,20 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 10.917.114 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές. 

 

Επιπλέον, αναφέρεται πως οι μέτοχοι ΔΟΛ Α.Ε. και ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. άσκησαν πλήρως το δικαίωμα προτιμήσεως και συμμετείχαν στην αύξηση σύμφωνα με τις δηλώσεις τους προς τη Γ.Σ. της 15.6.2012. 

 

Τέλος, στην ανακοίνωση αναφέρεται πως ο τρόπος  διαθέσεως των μη αναληφθεισών μετοχών, οι οποίες ανέρχονται σε 1.682.011, θα αποφασισθεί σε προσεχή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190 και θα ανακοινωθεί προσηκόντως.