Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 09.08.2012, επήλθε η ακόλουθη μεταβολή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της: Παραίτηση του κ. Θεόδωρου Μέγγουλη, εκτελεστικού μέλους του ΔΣ και αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους από τον κ. Γεώργιο Σκουλά. 

 

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, έως τη λήξη της τριετούς θητείας του, δηλαδή έως τις 30.06.2015 έχει ως ακολούθως: 

 

Σωτήριος Γαβριήλ, Πρόεδρος / Μη Εκτελεστικό μέλος 

Αθανάσιος Ευμορφόπουλος, Αντιπρόεδρος /Εκτελεστικό Μέλος 

Μιχαήλ Σίμας, Αντιπρόεδρος /Εκτελεστικό Μέλος 

Αθανασία Μαρούλη, Διευθύνουσα Σύμβουλος/ Εκτελεστικό Μέλος 

Ιωάννης Τσιτσιλώνης / Εκτελεστικό μέλος 

Γεώργιος Σκουλάς / Εκτελεστικό μέλος 

Ευάγγελος Γαρμπής / Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Μιχαήλ Κοράλλης / Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Δημήτριος Μπούρλος / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Βασίλειος Γκουρογιάννης / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Ιωάννης Παπανδρέου / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 

Την εταιρία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, με την υπογραφή τους και την εταιρική σφραγίδα, η κ. Αθανασία Μαρούλη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, και ο κ. Ιωάννης Τσιτσιλώνης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προς υποστήριξη και αναπλήρωση της Διευθύνουσας Συμβούλου, κατά την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων της. 

 

Ο κ. Γεώργιος Σκουλάς, Εκτελεστικός Μέλος του ΔΣ, είναι πτυχιούχος πολιτικός μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το έτος 1974. Έχει μεγάλη εμπειρία σε υδροηλεκτρικά, υπόγεια έργα καθώς και σε έργα οδοποιίας, ενώ ασχολείται με τις κατασκευές ήδη από το έτος 1977. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1951.