Τις περιόδους μετατροπής ενός Μετατρέψιμου χρεογράφους και τριών ΜΑΕΚ, ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Κύπρου.

 

Αναλυτικα όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:

 

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στα πλαίσια της υποχρέωσης της Τράπεζας Κύπρου, όπως αυτή πηγάζει από τους σχετικούς όρους έκδοσης των Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018, Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου και Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ) (σωρευτικά «μετατρέψιμες αξίες») σχετικά με παροχή πληροφόρησης για τη διαδικασία προαιρετικής μετατροπής των μετατρέψιμων αξιών κατά τις προκαθορισμένες, με βάση τους σχετικούς όρους έκδοσης, περιόδους μετατροπής. 

 

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ειδοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών όρων έκδοσης, προς τους κατόχους των προαναφερόμενων μετατρέψιμων αξιών της Τράπεζας, που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών ότι, η επόμενη Περίοδος Μετατροπής τους όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τους όρους έκδοσής τους σε μετοχές Τράπεζας Κύπρου είναι η ακόλουθη: 

 

* Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2013/2018 (ISIN: CY0140740115): 15-30 Σεπτεμβρίου 2012 με ισχύουσα τιμή μετατροπής €8,11 κατά μετοχή. 

* Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου (ISIN:CY0141000212): 15-30 Σεπτεμβρίου 2012 με ισχύουσα τιμή μετατροπής €4,24 κατά μετοχή. 

* Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου σε Ευρώ (ISIN:CY0141890117): 1-15 Σεπτεμβρίου 2012 με ισχύουσα τιμή μετατροπής €3,30 κατά μετοχή. 

* Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου σε Δολάρια Αμερικής (ISIN:CY0141900114): 1-15 Σεπτεμβρίου 2012 με ισχύουσα τιμή μετατροπής €3,30 κατά μετοχή. 

 

Το ονομαστικό ποσό των ΜΑΕΚ σε Δολάρια Αμερικής θα μετατρέπεται σε Ευρώ σε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία €:$ όπως θα ορίζεται και θα ανακοινώνεται από την Τράπεζα κατά την τελευταία ημερομηνία μετατροπής της σχετικής Περιόδου Μετατροπής και ο αριθμός των νέων μετοχών θα προκύπτει διαιρώντας το ονομαστικό ποσό σε Ευρώ με την ισχύουσα τιμή μετατροπής. 

 

Σημειώνεται ότι η τρέχουσα τιμή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών είναι ουσιαστικά χαμηλότερη από την τιμή μετατροπής των πιο πάνω μετατρέψιμων αξιών. 

 

Η διαδικασία προαιρετικής μετατροπής καθώς και η δήλωση μετατροπής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.bankofcyprus.com (Σχ. Επενδυτών/Μετοχική Δομή & Μετοχή/Μετατρέψιμα Χρεόγραφα και Αξιόγραφα).