Κατήλθε του ορίου του 5% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ το ποσοστό της Capital Research and Management Company την 8/8/2012 και ανέρχεται σε 4,98%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης μετά από γραπτή ενημέρωση που έλαβε από τη μέτοχό της εταιρεία.