Η Revoil ανακοίνωσε  ότι ολοκληρώθηκε ο ειδικός φορολογικός έλεγχος της μητρικής και των θυγατρικών της ΑΡΙΣΤΟΝ Ε.Ε.Π.Ν. και Ρεβόιλ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. από τον νόμιμο ελεγκτή για τη διαχειριστική χρήση 2011 και εκδόθηκαν φορολογικά πιστοποιητικά με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.