Με εγκύκλιο του το υπουργείο Οικονομικών, αναφέρει πως οι δημόσιοι φορείς που δεν θα υποβάλλουν στοιχεία για την οικονομική δραστηριότητα τους, θα υποστούν κυρώσεις όπως η δέσμευση των εσόδων από τον τακτικό προϋπολογισμό ή ακόμα και παύση όλου του ΔΣ του φορέα.


Αναλυτικά, σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι δημόσιοι οργανισμοί οφείλουν να καταρτίσουν και να αποστείλουν μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2012 τα εξής:

• οικονομικό απολογισμό έτους 2011 μέσω Ο.Π.Σ., συνοδευόμενο από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως κ.λ.π.), σύμφωνα με το ΕΛ.Γ.Λ.Σ. ή και τα Δ.Π.Χ.Π. (με e-mail και ταχυδρομικά).

• έκθεση πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου έτους 2011 και την έκθεση ή το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή καθώς και αντίγραφο πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (με e-mail και ταχυδρομικά).

Σημειώνεται ότι τα Ν.Π.Ι.Δ. που τηρούν Γ΄ Κατηγορίας βιβλία αλλά βάσει καταστατικού δεν συγκαλούν Γενικές Συνελεύσεις Μετόχων, θα αποστείλουν μόνο τις εγκεκριμένες από την διοίκηση ή το αρμόδιο διοικητικό όργανο, ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις, εγκεκριμένες από ορκωτό ελεγκτή.

• τον οικονομικό απολογισμό του πρώτου εξαμήνου έτους 2012 μέσω Ο.Π.Σ.,

• την πιθανή εκτέλεση του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2012 μέσω Ο.Π.Σ.,

• το σχέδιο του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2013 μέσω Ο.Π.Σ., καθώς και την εισηγητική έκθεση τεκμηρίωσής του.