Σε αγορά 2.527 ιδίων μετοχών, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου ALPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. με μέση τιμή κτήσης Ευρώ 0,6134 ανά μετοχή προχώρησε η Πλαστικά Θράκης. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε Ευρώ 1.550,09