Στις  14.08.2012 η Eurobank Properties αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης €4,12 ανά μετοχή, 402 μετοχές, συνολικής αξίας  €1.656,24.