Έντονα πτωτική πορεία ακολουθεί τα τελευταία χρόνια η αγορά του ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων, σύμφωνα με νέα κλαδική μελέτη της ICAP Group. Η αξία της συνολικής αγοράς ηλεκτρολογικού υλικού (σε τιμές χονδρικής) σημείωσε μείωση 13,2% το 2011 σε σχέση με το 2010 ενώ, σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, η εγχώρια ζήτηση για ηλεκτρολογικό υλικό προβλέπεται να κινηθεί πτωτικά και τη διετία 2012- 2013 με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης της τάξης του 15%.

 

Η μελέτη εξετάζει τον κλάδο του ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων που χρησιμοποιείται κυρίως στον οικιακό εξοπλισμό. Συγκεκριμένα εξετάζει τους πίνακες διανομής, τους πριζοδιακόπτες, τις αυτόματες ασφάλειες, τους ραγοδιακόπτες, τις ενδεικτικές λυχνίες, τους διακόπτες διαρροής και τους χρονοδιακόπτες και εξετάζει τη δομή, την πορεία και τις προοπτικές του.

 

Η αγορά των πριζοδιακοπτών κινήθηκε καθοδικά την περίοδο 2011/10 με ποσοστό μείωσης 19,2%, ενώ οι εισαγωγές κάλυψαν περίπου το 88% της κατανάλωσης το 2011. Η αγορά των πινάκων διανομής (κάτω των 1000 V) μειώθηκε κατά 21,7% το 2011, έναντι του προηγούμενου έτους και το μεγαλύτερο μέρος αυτής καλύφθηκε από εγχώρια προϊόντα.

 

Η φαινομενική κατανάλωση των αυτόματων ασφαλειών εμφάνισε μείωση κατά 6,8% το 2011 έναντι του 2010. Η αγορά των ραγοδιακοπτών παρουσίασε μείωση 12% την εξεταζόμενη περίοδο, ενώ μειωμένη (κατά 13,3%) εμφανίζεται και η αγορά των ενδεικτικών λυχνιών, η ζήτηση των οποίων καλύπτεται κυρίως από εισαγόμενα προϊόντα. Οι διακόπτες διαρροής παρουσίασαν μείωση της κατανάλωσης κατά 10,3% το 2011, ενώ τέλος, πτωτικά κινήθηκε και η αγορά των χρονοδιακοπτών, καταγράφοντας μείωση 18,2% το ίδιο διάστημα.

 

Η κατασκευαστική και ειδικότερα η οικοδομική δραστηριότητα της χώρας επιδρά άμεσα στη ζήτηση ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης προέρχεται από τις ανεγέρσεις οικοδομών. Σημειώνεται ότι, ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου σε κατοικίες εμφανίζει μείωση την τριετία 2006- 2010 με μέσο ετήσιο ρυθμό 18,5%, ενώ μείωση παρουσιάζει και η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα την περίοδο 2008- 2010 με μέσο ετήσιο ρυθμό 25% (σε όγκο).

 

Στη χώρα μας, ο παραγωγικός τομέας του κλάδου αποτελείται από περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων οι οποίες ασχολούνται με την παραγωγή κυρίως πινάκων διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και πριζοδιακοπτών. Αντίθετα, στον εισαγωγικό τομέα εντάσσονται περισσότερες επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους, αρκετές εκ των οποίων ανήκουν σε πολυεθνικούς ομίλους εταιρειών. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται επίσης μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως στο λιανικό εμπόριο, ενώ περιστασιακά εισάγουν ορισμένα προϊόντα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Ωστόσο, αρκετές εισαγωγικές επιχειρήσεις αναπτύσσουν και άλλες δραστηριότητες σχετικές με τον ηλεκτρολογικό και οικιακό εξοπλισμό, αυτοματισμό, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, φωτισμό κ.α.

 

Στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιήθηκε εκτενής χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει 20 επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συντάχθηκαν ομαδοποιημένοι ισολογισμοί βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος οκτώ (8) παραγωγικών και τεσσάρων (4) εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου, για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία ισολογισμών των χρήσεων 2009 και 2010. Όπως προκύπτει από τα δεδομένα αυτά, το σύνολο ενεργητικού των παραγωγικών εταιρειών μειώθηκε κατά 3% σε σχέση με το 2009. Οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών του δείγματος παρουσιάζουν μείωση κατά 17,6 το 2010 σε σχέση με το 2009, ενώ ζημίες εμφανίζουν οι εταιρείες του κλάδου με τάση αυξητική (27,7%). Αντίστοιχα, το σύνολο του ενεργητικού τεσσάρων αντιπροσωπευτικών εισαγωγικών εταιρειών του κλάδου, μειώθηκε κατά 28,8% το 2010 σε σχέση με το 2009. Οι συνολικές πωλήσεις μειώθηκαν το 2010 κατά 11,9%, ενώ αυξημένα κατά 15,6% εμφανίζονται τα κέρδη προ φόρου εξ’ αιτίας διευρυμένων μη λειτουργικών εσόδων.