Σε περαιτέρω μείωση της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η Μοτοδυναμική οδήγησε η οικονομική αβεβαιότητα και η συνεχιζόμενη μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών επιδρώντας στα οικονομικά μεγέθη του α' εξαμήνου, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

 

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου μειώθηκε κατά 23,6% στα 15,4 εκατ. ευρώ ενώ της μητρικής, για την ίδια χρονική περίοδο, σημείωσε πτώση 23,9% διαμορφούμενος στα 14,5 εκατ. ευρώ. 

 

Ανάλογη πορεία και για τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων τα οποία σε επίπεδο ομίλου ανήλθαν σε ζημιές 2 εκατ. ευρώ από ζημιές 1,27 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο πριν. Αντίστοιχα τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής ανήλθαν σε ζημιές 1,88 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 966 χιλ. ευρώ. 

 

Σε ότι αφορά στα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους του ομίλου αυτά ανήλθαν σε ζημιές 2,01 εκατ. ευρώ από ζημιές 1,26 εκατ. ευρώ που ήταν το πρώτο εξάμηνο του 2011, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής ανήλθαν σε ζημιές 1,88 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 948 χιλ. ευρώ που ήταν την αντίστοιχη περίοδο του 2011. 

 

Σημειώνεται ότι το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων για τον όμιλο, το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης διαμορφώθηκε στα 17,2 εκ. ευρώ από 23,5 εκ. € που ήταν την αντίστοιχη περίοδο του 2011 σημειώνοντας μείωση 26,8%.

 

Για τη μητρική η μείωση ήταν 28,4% με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις να είναι 16,4 εκ. ευρώ από 22,9 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011. 

 

Η μείωση των υποχρεώσεων για εταιρία και Όμιλο, οφείλεται κυρίως στη μείωση των εμπορικών υποχρεώσεων, αλλά και στη μεταφορά μέρους βραχυπρόθεσμου δανεισμού σε μακροπρόθεσμο, μέσω ομολογιακών δανείων ύψους 2,5 εκατ. ευρώ.