Κατά 100% καλύφθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τηλέτυπος. Τα αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν σε 10.079.300 ευρώ, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

 

Ειδικότερα, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Τηλέτυπος στις 15/6/2012 καλύφθηκε από τους ασκήσαντες δικαίωμαπροτίμησης μετόχους κατά ποσοστό 86,25% με την καταβολή συνολικού ποσού 8.733.691,20 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 10.917.114 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 1.682.011 μετοχές έμειναν αδιάθετες. 

 

Με την από 9 Αυγούστου 2012 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας, οι ως άνω μη αναληφθείσεςμετοχές διατέθηκαν κατά την κρίση του σε παλαιούς μετόχους, οι οποίοι είχαν ασκήσει το δικαίωμα προτιμήσής τους. Κατόπιν τούτου, το ποσοστό κάλυψης της αύξησης του μετοχικούκεφαλαίου ανήλθε σε 100% και το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 3.779.737,50 ευρώ καλύφθηκε πλήρως. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε ισόποσα, δηλαδή κατά 3.779.737,50 ευρώ με την έκδοση 12.599.125 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, και το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του της 20ης Αυγούστου 2012 πιστοποίησε την πλήρη κάλυψη της αύξησης και την καταβολή του νέου κεφαλαίου.

 

Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τηλέτυπος ανέρχεται σε 15.118.950,0 ευρώ, διαιρούμενο σε 50.396.500 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης. 

 

Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διαθέσεως των νέων μετοχώνσυνολικού ύψους 6.299.562,50 ευρώ, έχει αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Καταβλημένη διαφορά δημόσιας εγγραφής υπέρ το άρτιο». 

 

Τα αντληθέντα κεφάλαια μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανήλθαν σε 10.079.300,0 ευρώ. 

 

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων καθώς και η έναρξη διαπραγμάτευσης τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρίας.