Η εταιρεία Κανάκης γνωστοποιεί ότι σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για την χρήση 2011, που διενεργήθηκε από τον νόμιμο ελεγκτή της εταιρίας, εξεδόθη φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.