Πτώση κατέγραψε τον Ιούνιο το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου λόγω της μείωσης των ταξιδιωτικών εισπράξεων.

Ειδικότερα, σ΄υμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος, το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο τον Ιούνιο παρουσίασε πλεόνασμα 1.115,7 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 116 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011. 

Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της μείωσης των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 98,9 εκατ. ευρώ ή 7,1% (Ιούνιος 2012: 1.295,4 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2011: 1.394,3 εκατ. ευρώ), ενώ αντίθετα αύξηση παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές πληρωμές κατά 17,5 εκατ. ευρώ ή 10,8% (Ιούνιος 2012: 179,7 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2011: 162,2 εκατ. ευρώ). Στη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων συνετέλεσε η μείωση των αφίξεων κατά 6,4% και η μείωση της μέσης κατά ταξίδι δαπάνης κατά 0,7%. 

Tέλος, οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συμμετείχαν με ποσοστό 65,2% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 64,5% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

Το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2012 παρουσίασε πλεόνασμα 1.888,7 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 135,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 310 εκατ. ευρώ ή 10% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2011, η οποία αντισταθμίστηκε από τη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 174,7 εκατ. ευρώ ή 16,4%. Στη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων συνετέλεσε η μείωση της μέσης κατά ταξίδι δαπάνης κατά 1,2%, όσο και η μείωση των αφίξεων κατά 9%. Σημειώνεται τέλος ότι οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συμμετείχαν με ποσοστό 38% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 17,1% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.