Η εταιρία ΣΕΛΜΑΝ ανακοινώνει, ότι ο Αντιπρόεδρος ΔΣ κ.Νικόλαος Ι. Φαρμάκης υπέβαλε την από 22.08.2012 παραίτησή του. Σε αντικατάστασή του εξελέγη για το υπόλοιπο της θητείας του, ο κ. Ευάγγελος Δράμης ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 

1. Αντώνιος Γ. Αδαμόπουλος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος) 
2. Γεώργιος Α. Αδαμόπουλος Μέλος (Εκτελεστικό Μέλος) 
3. Δημήτριος Γ. Κουταλιάγκας Μέλος (Εκτελεστικό Μέλος) 
4. Ευάγγελος Δ. Γκέκας Μέλος (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) 
5. Δημήτριος Ε. Λάζος Μέλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος) 
6. Ευάγγελος Δράμης Μέλος (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) 

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της ΣΕΛΜΑΝ μετά την από 01.08.2012 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου διαμορφώθηκε ως εξής: 
Ευάγγελος Δράμης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ 
Ευάγγελος Δ. Γκέκας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ 
Δημήτριος Ε. Λάζος, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ 

Η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου θα επικυρωθεί από την επόμενη Γενική Συνέλευση.