Σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων με διαδικασίες ομαδικών απολύσεων προέβησαν η Alapis και οι θυγατρικές της στην Ελλάδα. 

 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι απολύσεις έγιναν λόγω της σημαντικής μείωσης του κύκλου εργασιών, η οποία επέφερε την ανάγκη προσαρμογής τόσο της Εταιρείας όσο και του Ομίλου στα τρέχοντα επίπεδα δραστηριότητας με συνεπακόλουθο την επιτακτική δημιουργία ενός πολύ μικρότερου σχήματος, με μείωση όλων των κατηγοριών εξόδων, μεταξύ αυτών και του κόστους ανθρωπίνου δυναμικού. 

 

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Όμιλος υλοποίησε διαδικασίες ομαδικών απολύσεων με μείωση του προσωπικού κατά 438 άτομα και με συνακόλουθη μείωση του σταθερού κόστους κατά €14 εκατ. περίπου σε επίπεδο Ομίλου σε ετήσια βάση με αποτέλεσμα στην Ελλάδα το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου να ανέρχεται σήμερα στα 463 άτομα.