Το μέτρο αυτό ενεργοποιεί με εγκύκλιό του το υπουργείο Οικονομικών, για τις υποθέσεις εκείνες που απορρέει χρηματική υποχρέωση του Δημοσίου, στην περίπτωση που η δικαστική απόφαση δεν έχει καταστεί αμετάκλητη.

Πρόκειται για ρύθμιση που μπορεί, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν παράγοντες του υπουργείου, να εντάσσεται στο πλαίσιο διασφάλισης των συμφερόντων του, πλην όμως μπλοκάρει χιλιάδες δικαιούχους να εισπράξουν τις απαιτήσεις τους από το Δημόσιο, καθώς αδυνατούν να καλύψουν τις προϋποθέσεις έκδοσης μίας εγγυητικής επιστολής και να επιβαρυνθούν με τα έξοδα διατήρησής της μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση από το ανώτατο δικαστήριο. Ειδικότερα, για να εισπράξει ο ιδιώτης χρήματα που του οφείλει το Δημόσιο βάσει τελεσίδικης απόφασης, η οποία μάλιστα θα έχει εκδοθεί μετά από πολυετή δικαστικό αγώνα, θα πρέπει να εγγυηθεί με επιστολή τραπέζης ότι θα επιστρέψει τα χρήματα, αν ανατραπεί η τελεσίδικη απόφαση από τον Αρειο Πάγο ή το Συμβούλιο της Επικρατείας.
 

Η εγγυητική επιστολή, αναφέρουν υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, έχει ως αποκλειστικό σκοπό να εξασφαλίσει τυχόν απαίτηση του Δημοσίου για επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε αχρεωστήτως με βάση μία δικαστική απόφαση, αν αυτή ανατραπεί εκ των υστέρων σε ευδοκίμηση ενδίκου μέσου ή βοηθήματος. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο, συνεχίζουν οι ίδιοι παράγοντες, όταν μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα εκδικάζεται αμετακλήτως υπόθεση, το Δημόσιο να αδυνατεί να εισπράξει τα επιδικασθέντα ποσά, λόγω του ότι ο υπόχρεος προς επιστροφή είναι αναξιόχρεος ή παύει να υφίσταται (θάνατος φυσικού προσώπου, παύση λειτουργίας νομικού προσώπου κ.λπ.) γεγονός που καθιστά άκρως δυσχερή ή και αδύνατη την καταβολή αυτών. Η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εξάλλου, αποτρέπει την παρέλκυση της δίκης από πλευράς του αντιδίκου του Δημοσίου με καταχρηστικά αιτήματα αναβολών στον αναιρετικό βαθμό κ.λπ., προκειμένου να απομακρύνει το ενδεχόμενο ανατροπής της εκτελεσθείσης αποφάσεως. Από την άλλη πλευρά ωστόσο λειτουργεί και αποτρεπτικά για όσους έχουν απαίτηση από το Δημόσιο να διεκδικήσουν τα χρήματά τους στην περίπτωση που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις προϋποθέσεις για την έκδοση και διατήρηση της εγγυητική επιστολής


ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 

Σημειώνεται ότι το μέτρο προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 326 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α'/11.4.2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες ακινήτων - Ρύθμιση δεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις, για την εξόφληση χρηματικής απαίτησης κατά του Δημοσίου» και αφορά σε πάσης φύσεως χρηματική υποχρέωση του Δημοσίου που πρέπει να εκτελεστεί με βάση δικαστική απόφαση στην περίπτωση που αυτή δεν έχει καταστεί αμετάκλητη.
 

Ειδικότερα, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ:1175/2012), προκειμένου να εκτελεστεί δικαστική απόφαση από την οποία απορρέει χρηματική υποχρέωση του Δημοσίου, στην περίπτωση που αυτή δεν έχει καταστεί αμετάκλητη, απαιτείται η προσκόμιση από τον δικαιούχο εγγυητικής επιστολής τράπεζας ισόποσης με την απαίτησή του κατά του Δημοσίου. Ομοίως και όταν η χρηματική υποχρέωση του Δημοσίου απορρέει από άλλο, πλην της δικαστικής απόφασης, εκτελεστό τίτλο (κυρίως ως τέτοιος νοείται η διαταγή πληρωμής), ο οποίος έχει προσβληθεί με ένδικο βοήθημα.
 

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής μπορεί κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου να μειώνεται μέχρι το ήμισυ, με απόφαση του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ή του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η εκδίκαση του ένδικου βοηθήματος.
 

Στο πλαίσιο αυτό οι ΔΟΥ, όταν πρόκειται να εξοφλήσουν χρηματική απαίτηση σε βάρος του Δημοσίου που απορρέει από δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής, απαιτείται να ελέγχουν παρεμπιπτόντως τη συνδρομή των προϋποθέσεων των εν λόγω διατάξεων και, σε αρνητική περίπτωση, να μην προχωρούν στην εξόφληση, ενημερώνοντας ταυτόχρονα εγγράφως την οικονομική υπηρεσία του φορέα που βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη. Επίσης στο πλαίσιο του εν λόγω ελέγχου οφείλουν να αναζητούν με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο από την ανωτέρω υπηρεσία έγγραφη βεβαίωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 326 του Ν. 4072/2012 και ότι έχει κατατεθεί εγγυητική επιστολή τράπεζας, το ύψος αυτής, καθώς και φωτοαντίγραφό της.


Τι αναφέρει ο νομος 4072/2012 παρ. 5 αρθρο 326

«Η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή άλλων εκτελεστών τίτλων, που υπόκεινται σε ένδικα μέσα ή βοηθήματα και από τους οποίους απορρέει χρηματική υποχρέωση του Δημοσίου, διενεργείται ύστερα από προσκόμιση εκ μέρους του δικαιούχου ισόποσης εγγυητικής επιστολής τραπέζης.
 

Το δικαστήριο που εξέδωσε την εκτελεστή απόφαση ή το δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η εκδίκαση του ενδίκου βοηθήματος, μπορεί, κατόπιν σχετικού αιτήματος, αναλόγως της φερεγγυότητας του δικαιούχου ή των λοιπών εγγυήσεων που προσφέρει ή κρίνονται αναγκαίες να μειώσει το ύψος της εγγυητικής επιστολής μέχρι του ενός δευτέρου.
 

Αν η άσκηση του ενδίκου βοηθήματος δεν υπόκειται σε χρονικό περιορισμό, ο εκτελεστός τίτλος μπορεί να εκτελεσθεί χωρίς εγγύηση, μετά την άπρακτη πάροδο 90 ημερών από την επίδοσή του.
 

Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται υπέρ της υπηρεσίας, που είναι αρμόδια για την καταβολή και επιστρέφεται μετά από την προσκόμιση πιστοποιητικού αμετάκλητης, υπέρ του αντιδίκου του υπόχρεου, επίλυσης της διαφοράς ή της μη ασκήσεως ενδίκου μέσου ή βοηθήματος μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται από τον νόμο».


Με πληροφορίες από kerdos.gr