Αύξηση εσόδων και μείωση δαπανών κατέγραψε η ΟΛΘ ΑΕ το α' εξάμηνο του τρέχοντος έτους, με τα καθαρά προ φόρων κέρδη της εταιρείας να είναι αυξημένα κατά 103,32%- 106,08% μετά τους φόρους- και τα έξοδα να είναι μειωμένα κατά 13,58% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011.


Συγκεκριμένα, παρά την οικονομική κρίση και την ύφεση, τα προ φόρων κέρδη της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 12.705.482 ευρώ το α' εξάμηνο του 2012 έναντι 6.248.973 ευρώ του αντιστοίχου περσινού διαστήματος.

Τα δε κέρδη μετά τους φόρους αυξήθηκαν την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2012 κατά 106,08% κι έφτασαν στα 10.117.960 ευρώ, έναντι των 4.909.787 ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας την ίδια περίοδο ανήλθε σε 27.243.373 ευρώ έναντι 24.367.349 ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 11,8%. Η μεταβολή αυτή προέρχεται κατά κύριο λόγο από την αύξηση της διακίνησης συμβατικού φορτίου, (72,02% στο χύδην φορτίο,) που επέφερε αύξηση στα έσοδα του συμβατικού λιμένος κατά 28,08%, αλλά και στα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας ISPS.

Τα λοιπά έσοδα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, μαζί με τα χρηματοοικονομικά έσοδα, ανέρχονται σε 3.314.861 ευρώ, έναντι των 2.540.758 ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου της περσινής χρονιάς, είναι, δηλαδή, αυξημένα κατά 30,47%.

Σε ό,τι αφορά τα έξοδα της εταιρείας το α' εξάμηνο του 2012 ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 17.852.751 ευρώ, έναντι ποσού 20.659.134 ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2011. Η μείωση οφείλεται κυρίως σε μείωση αμοιβών και εξόδων προσωπικού (-22.08%).